test1[1].gifแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป.พิจิตร เขต 2

  
แบบทดสอบ จำนวน 20 ข้อ เวลา 30 นาที